MDFT-perheterapia

13.06.2019

Olen tehnyt MDFT-terapiaa julkisella puolella vuodesta 2014 asti. Olen saanut työskennellä upean MDFT-tiimin, useiden perheiden ja erilaisten verkostojen parissa näiden vuosien aikana. Olen hyvin kiitollinen siitä kaikesta opista minkä olen näiden vuosien aikana saanut. Ensi viikolla saatan työskentelyn  loppuun viimeisissä MDFT-perheissäni. Jään pitkälle lomalle ennen siirtymistäni kokoaikaiseksi yrittäjäksi.  Yrittäjänä en tule tekemään varsinaista MDFT:tä, mutta tulen käyttämään työssäni perheiden parissa MDFT-menetelmän oppeja. 

"MDFT eli Multidimensional Family Therapy (suomeksi käytetään termiä monimuotoinen perheterapia) on alun perin kehitetty nuorten käytös- ja päihdehäiriöiden hoitoon. MDFT on perhekeskeinen ja intensiivinen yhdistelmähoitomuoto, jossa työskennellään nuoren lisäksi hänen perheensä ja muun verkoston kanssa. MDFT:tä voidaan toteuttaa päihde- ja mielenterveyspalveluissa, lastensuojelussa ja nuoren oikeuspalveluissa. MDFT:ssä pyritään luomaan nuorelle terveellinen ja normaalin kehityksen mahdollistava ympäristö vaikuttamalla nuoren verkostoihin samanaikaisesti. (Liddle 2007, 6.)

MDFT on tutkimuspohjaiseen tietoon perustuva, Yhdysvalloissa 1980-luvulla kehitetty perhekeskeinen avohoidon yhdistelmähoitomalli nuorten päihde- ja käytöshäiriöiden hoitoon. Menetelmän on kehittänyt professori Howard Liddle Miamin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. (MDFT program history.) 

MDFT kuuluu manualisoitujen työmallien joukkoon. Se ei ole psykoterapiaa, vaan intensiivinen perheterapeuttinen työmenetelmä. (Liddle 2007, 6.) Mallissa yhdistyy monia terapeuttisia suuntauksia ja hoitotekniikoita. MDFT edesauttaa muutosta nuoren mieleen ja tunteisiin ja siihen, kuinka vanhemmat suhtautuvat ja vaikuttavat lapsiinsa. (MDFT program, what is MDFT.)
Monimuotoisuus (englanniksi multidimensional) kuvaa ilmiötä, johon sisältyy useita muotoja ja ulottuvuuksia eli dimensioita. Monidimensionaalinen sanana kääntyy huonosti Suomen kielelle, joten Suomessa on päädytty käyttämään MDFT:stä muotoa monimuotoinen perheterapia. (Liddle 2007, 7.)

MDFT:ssä yksi työntekijä tekee yksilö-, perhe- ja verkostotyötä (Liddle 2007, 35 - 38). MDFT-työskentely kestää neljästä enintään yhdeksään kuukauteen. Tapaamisia ja/tai puhelinkontakteja on kahdesta neljään kertaa viikossa. Hoidon suunnitelmallisuutta kuvaa se, että terapeutti suunnittelee kirjallisesti tulevat tapaamiset tavoitteineen ja interventioineen. Tapaamisia on perheiden kotona, autossa, koululla tai muualla nuoren elinympäristössä. (Ehrling 2014, 37 - 38.) Terapeutti toimii perheen case managerina eli vastuutyöntekijänä.

MDFT:n päätavoitteena on auttaa nuorta ja luoda hänelle terveellinen ja normaalin kehityksen mahdollistava ympäristö. Tähän pyritään vaikuttamalla nuoren elämään kokonaisvaltaisesti eri osa-alueiden kautta. MDFT:ssä vaikutetaan erityisesti käytöshäiriönuoren ja hänen perheensä ongelmallisiin ja virheellisiin toimintamalleihin. Haitallisia toimintamalleja voidaan ehkäistä ja korvata kehitystä edistävillä malleilla. MDFT:n tärkein päämäärä on tarjota parasta mahdollista hoitoa nuorille ja heidän perheilleen. MDFT vaalii perheiden autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta sekä asettaa perheet etusijalle työskentelyssä. (Liddle 2007, 53 - 57.)"  

YAMK-opinnoissani tein Sanna Ahtiaisen kanssa opinnäytetyön "MDFT Eksoten alueella - perheiden kokemuksia käytännön toteutuksesta". Linkki.

Kiittäen, Minna Laine