Omavalvontasuunnitelma

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA


1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

 • Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Familo - Minna
 • Palveluntuottajan Y-tunnus: 1857131-1
 • Kunnan nimi: Etelä-Karjala
  Kuntayhtymän nimi: Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri (Eksote)
  Sote -alueen nimi:
  Toimintayksikön nimi: Familo - Minna
  Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen: Osmonkatu 15 A, 53100 LAPPEENRANTA
  Palvelumuoto: Kotiin tuotettavaa palvelua, vastaanottotyö
 • Asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan: eri asiakasryhmät "vauvasta - vaariin" Asiakaspaikkamäärä: 10 - 20
  Toimintayksikön osoite: Osmonkatu 15 A, 53100 LAPPEENRANTA
  Toimintayksikön vastaava esimies: Minna Laine
  Puhelin: 050 5749256
  Sähköposti: minna.familo(at)gmail.com

Toimintalupatiedot: Lupa toteuttaa ilmoituksen varaisia sosiaalialan palveluita (AVI). Lupa sairaanhoitajan kotikäyntiin (AVI). Eksoten sosiaalipalveluna tuotettavien kotipalveluiden tukipalvelutuottajien rekisterissä.

Palvelu, johon lupa on myönnetty: Ilmoituksenvaraiset palvelut / Kotipalvelu / Kotipalvelu-lapsiperheet/vanhukset/mielenterveyskuntoutujat/päihdekuntoutujat. Ilmoituksenvaraiset palvelut / sosiaalialan muut palvelut / Mielenterveystyö sosiaalihuollossa - lapset/nuoret/aikuiset. Perhetyö - lapset/nuoret. Perhetyö - lapsiperheet. Lastensuojelun jälkihuolto - lapset/nuoret. Muut sosiaalipalvelut mm. ammatillinen tukihenkilötoiminta. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta asiakkaan tiloissa. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut).

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta. Hyväksytty 6.5.2019. Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 31.7.2019.

Terveydenhuollon lupa (AVI). Sairaanhoitajan kotikäynti, Aluehallintoviraston lupa 20.9.2019.

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat sekä loma-ajan tuuraus: Sairaanhoito Saimaa, Tmi kotisairaanhoito Hänninen, Sannikainen, T:mi Tiina Mikkola.

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Familo - Minna yrityksen toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja ihmisläheistä hyvinvointipalvelua eri asiakasryhmille elämän erilaisiin tilanteisiin. Familo tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, lapsiperheiden palveluita sekä koti- ja tukipalveluita. Työ tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona. Vastaanottotyö (NUOTTI-valmennus, Oma väylä kuntoutus, ADHD-alkukartoitukset, tukikeskustelu) tapahtuu Silmuke Oy:n tiloissa. Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon lait ja säädökset sekä sairaanhoitajan eettiset periaatteet. Vuonna 2022 työ keskittyy pääasiassa Silmuke Oy:ssä tehtävään työhön ammatinharjoittajana.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Familossa työtä tehdään sairaanhoitajan eettisiä periaatteita noudattaen. Vastuullisuus, vaikuttavuus ja luotettavuus ovat työskentelyn lähtökohtia. Familon ihmiskäsitys on humanistinen ja kokonaisvaltainen. Yksilö kohdataan fyysis - biologisena, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. Asiakkaat kohdataan yksilöllisesti, läsnäolevasti ja arvostavasti. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, ilon ja luovuuden lisääminen ovat tärkeitä arvoja. Familo haluaa pitää luonnosta hyvän huolen sekä lisätä luontoyhteyttä. Eläimet ovat tärkeitä ja rakkaita, joten eläimiin suhtaudutaan positiivisesti.

3 RISKINHALLINTA

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

Familon asiakasryhmänä ovat kaikenikäiset. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimus tehdään yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Sopimusta päivitetään tarvittaessa.

Palveluseteliasiakkaiden osalta noudatetaan palvelusetelien toimintaohjeiden ohjeistuksia ja toimintatapoja.

Lasta hoidettaessa on tärkeä kysyä lapsen vanhemmalta lapseen hoitoon ja persoonallisuuteen liittyvistä asioista. Lasta tulee hoitaa rauhallisesti ja läsnäolevasti vaaranpaikat huomioiden. Vaaranpaikkoja ovat mm. lapsen putoaminen, tukehtuminen, palovammat tai lapsen karkaaminen. Lasta kannetaan sylissä turvallisesti. Pientä lasta ei koskaan jätetä yksin hoitopöydälle tai muulle tasolle, josta voi pudota. Ruokailussa kiinnitetään huomiota ruuan koostumukseen sekä vahditaan, että lapsi ei saa suuhunsa esineitä mitkä voivat tukkia henkitorven. Ruuan valmistuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että lapsi ei pääse polttamaan itseään ruualla. Myös syötettävän ruuan ja juoman tulee olla riittävästi jäähdytettyä. Ulkoillessa lasta tulee vahtia ja olla koko ajan lähellä, että lapsi ei pääse karkaamaan kauemmas.

Vanhusten hoidossa omaiset otetaan mukaan hoidon suunnitteluun. Käynnit järjestetään kiireettömiksi ja läsnäoleviksi. Asiakkaan siirrot toteutetaan asiakasta selkeästi ohjaten rauhallisesti ja turvallisesti. Työntekijän on tärkeä kiinnittää huomiota omaan ergonomiaan. Lattiat tehdään tarvittaessa esteettömiksi poistamalla matot tai laittamalla liukuesteet mattojen alle. Huomiota kiinnitetään sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön, rikkinäiset sähkölaitteet poistetaan käytöstä tai korjataan. Pihalla liukkaat kulkuväylät hiekoitetaan itse, jos asiakas tai omainen ei siihen pysty.

Lääkehoito toteutetaan aina lääkärin ohjeen mukaisesti. Lääkehoidossa edetään rauhallisesti ja varmistetaan oikea annostus, oikea antoväylä ja oikea asiakas.

Riskien tunnistaminen

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? Henkilökuntaa on yrittäjän lisäksi yksi. Yrittäjä tekee kaikkea työtä yrityksessä, perustasolta vaativaan tasoon. Palkattu työntekijä tekee lapsiperheiden kotipalvelua ja kotityöpalvelua.

Yrittäjä perehdyttää työntekijän ja pyytää olemaan yhteydessä yrittäjään kaikissa asioissa missä on epävarma tai jokin asia mietityttää. Työntekijä ilmoittaa yrittäjälle työssä kohtaamansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit. Epäkohdista keskustellaan työntekijän kanssa ja ne korjataan aina mahdollisimman nopeasti. Riskit kirjataan omavalvontasuunnitelmaan.

Lääkehoitoon liittyvistä riskitilanteista keskustellaan asiakkaan, omaisen ja lääkehoidosta vastaavan lääkärin kanssa. Riskitilanteet kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan.

Työn laatu pidetään hyvänä hyvällä perehdytyksellä, huolehtimalla omasta jaksamisesta, välttämällä kiirettä, olemalla läsnä ja kuuntelemalla asiakasta tai omaista.

Riskien käsitteleminen

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa, korjataan ne mahdollisimman nopeasti, raportoidaan Eksotelle ja kirjataan omavalvontasuunnitelmaan ja tarvittaessa lääkehoitosuunnitelmaan.

Tavoitteena on, että samanlaista haittatapahtumaa ei pääse enää tapahtumaan. Hyvä perehdytys, työntekijän hyvinvointi, kiireettömyys ja keskittyminen työhön asiakaskäynneillä minimoi haittatapahtumien sattumisen.

Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? Mikäli työntekijä on ollut osallisena tapahtuneeseen, niin työntekijä ottaa yhteyttä yrittäjään ja asiasta keskustellaan saman päivän aikana. Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa, korjataan ne mahdollisimman nopeasti, raportoidaan Eksotelle ja kirjataan omavalvontasuunnitelmaan ja tarvittaessa lääkehoitosuunnitelmaan. Tavoitteena on, että samanlaista haittatapahtumaa ei pääse enää tapahtumaan. Työntekijän hyvä perehdytys ja hyvinvointi, kiireettömyys ja keskittyminen työhön asiakaskäynneillä minimoi haittatapahtumien sattumisen.

Muutoksista tiedottaminen. Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? Yrittäjä informoi työntekijää. Yrittäjä tiedottaa tarvittaessa muita yhteistyötahoja. Lääkehoidossa tapahtunut haittatapahtuma kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? Sairaanhoitaja (YAMK) Minna Laine

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Minna Laine, 050 5749256, minna.familo(at)gmail.com

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5).

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useammin. Omavalvontasuunnitelma käydään läpi Eksoten yksityisten palveluntuottajien ohjaajan kanssa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen kotisivuilla osoitteessa www.familo.fi ja yksityisepalvelut.fi -sivustolla.


5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan - mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan palvelun arvioi Eksoten palveluseteleistä vastaava henkilö ja/tai perheen vanhempi, asiakas itse ja/tai muu omainen. Yrittäjä osallistuu palvelun tarpeen arviointiin. Palvelun tarve arvioidaan keskustelemalla asiakkaan, omaisen ja mahdollisten muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? Katso yllä.

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja/tai omaisten kanssa ennen palvelusuhteen alkamista tai ensimmäisen käyntikerran alussa. Kuunnellaan asiakasta, selvitetään hoidon tarpeet ja keskustellaan yhdessä toteutuksen tavoista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Yrittäjä informoi asiasta työntekijää. Yrittäjä varmistaa, että työntekijä on ymmärtänyt hoito- ja palvelusuunnitelman.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §)

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Hoito- ja kasvatussuunnitelma tehdään, mikäli työskentelyyn tulee Eksoten lähettämä lastensuojeluperhe. Suunnitelma on laadittu Eksoten toimesta ja sitä noudatetaan päivittäisessä työssä.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

Tuetaan ja arvostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta kohtaamalla asiakas läsnäolevasti ja kuunnellen. Asiakkaan toiveita kuunnellaan ja niitä pyritään mahdollisimman hyvin myös toteuttamaan. Suhteessa asiakkaaseen ei koskaan käytetä vääränlaista valta-asetelmaa, vaan asiakas ja työntekijä ovat samalla tasolla hyvässä vuorovaikutuksessa. Lasta hoidettaessa työntekijän tulee kuitenkin asettaa lapselle hyvät ja turvalliset rajat.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt. Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?

Rajoittamistoimenpiteitä ei ole tarvinnut käyttää. Mahdollisesta lapsen kiinnipitotilanteesta ilmoitetaan aina vanhemmalle sekä kirjallisesti lapsiperheiden tilapäisen palvelusetelin vastuuhenkilölle. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan?

Asiakastyön toteuttaa yrittäjä itse tai tuntityöntekijä. Familossa niin yrittäjä kuin työntekijä tekevät työtä humanistisen arvojen pohjalta asiakasta kunnioittaen.

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Asia käsitellään yhdessä työntekijän, asiakkaan, omaisten ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen. Palautteen kerääminen.

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään?

Asiakaspalautetta kerätään sähköpostilla kerran vuodessa ja/tai asiakkuuden päätyttyä. Käynneillä kysytään asiakkaan ja omaisten kokemuksia palvelusta, ja miten toimintaa voisi kehittää.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Yrittäjä keskustelee asiasta työntekijän kanssa ja toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta.

Asiakkaan oikeusturva 

a) Muistutuksen vastaanottaja

Sairaanhoitaja (YAMK) Minna Laine) 

b) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

Kuluttajaneuvonta puh 029 505 3030 (arkisin klo 9 - 15), www.reklamaatioapuri.fi.

1. Tee valitus yritykselle

Ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jonka kanssa olet tehnyt kaupat. Tee reklamaatio mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta ja pyri neuvottelemaan sopivasta hyvityksestä. Vaatimus kannattaa tehdä kirjallisesti.

2. Ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan

Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

c) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Sosiaali- ja potilasasiamies Eksote Tuomas Kumpula puh 044 7485306 (ma klo 12-15, ti-to klo 9-11), sosiaali.potilasasiamies@socom.fi Huom! Sosiaali- ja potilasasiamiehen käytössä ei ole suojattua sähköpostia. Arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Suojaamattoman sähköpostin kautta voidaan antaa vain yleistä neuvontaa.

Käyntiosoite: Kauppakatu 32, 2. kerros, 53100 Lappeenranta

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Mahdolliset muistutukset ym. käsitellään yhdessä työntekijän ja yhteistyötahojen kanssa ja korjataan välittömästi asiat, mitkä ovat aiheuttaneet huomautuksen.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

Mahdolliset muistutukset käsitellään välittömästi tai viimeistään kahden arkipäivän sisällä.

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen.

Familon yhtenä arvona ja toimintakulttuurina on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ilon lisääminen. Familossa asiakas nähdään aina sosiaalisena, psyykkisenä, fyysisenä ja henkisenä kokonaisuutena. Näiden kaikkien puolien huomioonottaminen ja vahvistaminen on tärkeää, jotta ihminen voisi elää kotona ja vointi olisi mahdollisimman hyvä. Asiakasta ohjataan liikkuvaan elämäntapaan (vaikka omassa pienessä yksiössä), syömään terveellistä ruokaa, tuetaan sosiaalisiin suhteisiin sekä keskustelemaan ihmisyyteen liittyvistä asioista. Asiakasta kannustetaan käyttämään tekemään myös aivotyötä, kuten lukemaan, pelaamaan, laulamaan, katsomaan valokuvia tms. Lasten kohdalla toteutetaan monipuolista tekemistä ja leikkiä (lukeminen, pelaaminen, roolileikit, ulkoilu, piirtäminen, askartelu, rentoutuminen, tunteista puhuminen jne).

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

Lasta ja nuorta kannustetaan ja tuetaan liikunnan ja harrastusten pariin. Lasten ja nuorten kanssa ulkoillaan mahdollisimman paljon ja opetetaan luontoyhteyttä.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

Seuraamalla asiakkaan fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä muuta toimintakykyä. 

Ravitsemus

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?

Kotikäynneillä kiinnitetään huomio asiakkaan ruokatarvikkeisiin, ravitsemukseen ja vointiin. Tarvittaessa keskustelua asiakkaan, omaisen tai vanhemman kanssa.

Hygieniakäytännöt

Yrittäjällä ja työntekijällä on hygieniapassi suoritettuna. Familossa noudatetaan hyvää hygieniaa. Kädet pestään kotikäynnille mentäessä ja sieltä pois lähdettäessä, käytetään käsidesiä, käsineitä ja kenkäsuojia käytetään tarvittaessa. Mahdolliset pesut tehdään puhtaasta likaiseen päin ja pidetään yllä puhtautta asiakkaiden kotona. Käynneillä ohjataan asiakkaita hyvään hygieniaan. Koronatilanteen aikana Familossa noudatetaan viranomaisohjeita mm. maskin käyttö.

Terveyden- ja sairaanhoito 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?

Sairaanhoitaja / hammashoitaja Minna Laine kertoo asiakkaille mm. suun terveydenhoidon tärkeydestä, ja varaa tarvittaessa asiakkaalle ajan hammashoitoon. Kiireetön sairaanhoito toteutetaan joko itse, tai pyydetään omaisia tai muita hoitoon osallistuvia tahoja toteuttamaan se. Kiireellinen sairaanhoito järjestetään aina tarvittaessa tilanteen mukaan. Äkillisen kuolemantapauksen sattuessa soitetaan poliisille, omaisille ja toimitaan ohjeiden mukaisesti.

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

Pitkäaikaissairaalle on tärkeää liikkua mahdollisuuksien mukaan, syödä terveellistä ravintoa ja noudattaa lääkehoitoa. Lääkehoidon vaikutuksia seurataan mm. keskustelemalla, havainnoimalla, verenpaineen- ja painonseurannalla, turvotusten seurannalla, mielialan ja toimintakyvyn seurannalla. Seurataan ja neuvotaan ravitsemuksessa. Konsultoidaan yhteistyötahoja tarvittaessa.

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

Sairaanhoitaja (YAMK) Minna Laine

Lääkehoito 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Lääkehoitosuunnitelman allekirjoittaa yrityksen lääkehoidosta vastaava lääkäri. Pidetään kirjaa mahdollisista vaaratilanteista ja korjataan ne välittömästi. Lääkärin kanssa käydään tarvittaessa tilanteita läpi.

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?

Sairaanhoitaja (YAMK) Minna Laine, jolla on Eksoten lääkeluvat voimassa.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? Informoidaan yhteistyötahoja sekä kysytään tarvittaessa tietoa hoitavilta tahoilta mahdollisuuksien mukaan. Alihankintana tuotetut palvelut

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia?

Alihankkijoina käytetään vain yrityksiä, joilla on kaikki tarvittavat sosiaali- tai terveydenhuollon luvat ko työhön olemassa ja voimassa.

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

Tekemällä laadukasta työtä, ennakoimalla, kouluttautumalla ja noudattamalla asiakasturvallisuuteen liittyvä ohjeita ja säädöksiä. Mikäli epäkohtia huomataan, ne korjataan heti yhteistyössä työntekijän, asiakkaan, omaisten ja viranomaisten kanssa.

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Yrittäjä Minna Laine. Sairastapauksissa ja lomien aikana mm. Tmi kotisairaanhoito Hänninen.

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

Yrittäjäyhteistyö: Tmi kotisairaanhoito Hänninen, Sannikainen.

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Asiakkaita otetaan sen verran mitä varmasti pystytään hoitamaan normaalissa tilanteessa.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Henkilöstön tulee voida allekirjoittaa Familon arvot ja noudattaa niitä työssä. Kuhunkin työtehtävään valitaan henkilö, joka on ominaisuuksiltaan, kokemukseltaan ja koulutukseltaan sopiva.

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Alaikäisten kanssa työskentelevältä pyydetään näyttämään rikosrekisteriote. Muutoin kohta a.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen.

Yrittäjä perehdyttää työhön ja omavalvonnan toteuttamiseen.

b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta).

Työntekijän velvollisuus on ilmoittaa yrittäjälle kaikista kohtaamistaan epäkohdista. Asiat käsitellään ja korjataan.

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Tarpeen mukaan.

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet

Familolla ei ole omia toimitiloja. Työtä tehdään asiakkaiden kotona. Vastaanottotyö (NUOTTI-valmennus, Oma väylä-kuntoutus, ADHD-alkukartoitukset, tukikeskustelu ja ) tapahtuvat Silmuke Oy:n tiloissa.

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

Yksikössä ei ole siivous- tai pyykkihuoltoa. Asiakkaan luona voi tapahtua siivousta- tai pyykkihuoltoa asiakkaan omilla välineillä tai laitteilla.

Teknologiset ratkaisut

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?

Turvapuhelimen käytössä ja hankinnassa ohjaa asiaan perehtynyt henkilö tai tarvittaessa asiakkaan omainen tai sairaanhoitaja Minna Laine. Käynneillä varmistetaan, että asiakkaalla on turvaranneke kädessä. Turvapuhelimen testaus säännöllisesti testipainikkeesta ja kirjaus.

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?

Sairaanhoitaja (YAMK) Minna Laine, tarkistaa turvapuhelimet käynneillä säännöllisesti testipainikkeesta. Turvapuhelimien toiminnasta vastaa laitteiden toimittaja ja Eksoten turva-auttajat.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?

Ohjataan asiakasta laitteiden turvalliseen käyttöön sekä varmistetaan, että laitteet toimivat. Vialliset laitteet toimitetaan vaihtoon tai korjaukseen. Arvioidaan, mitä apuvälineitä asiakas tarvitsee ja autetaan asiakasta niiden hankkimisessa sekä huollossa.

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?

Tehdään tarvittaessa vaaratilanneilmoitus itse.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Sairaanhoitaja (YAMK) Minna Laine, 050 5749256, minna.familo(at)gmail.com

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

Kaikki kirjaamiset hoitaa yrittäjä Minna Laine. Asiakastiedot kirjataan paperille ja niitä säilytetään lukollisessa kaapissa yrityksen toimistolla. Potilastietoja luovutetaan vain tarvittaessa niille tahoille, mihin asiakas on antanut kirjallisen suostumuksen. Tietokone on suojattu salasanalla ja palomuurilla. Asiakastiedot viedään Eksoten arkistoon kerran vuodessa ohjeen mukaisesti.

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

Yrittäjä Minna Laine kirjaa palkatun työntekijän käynnit. Yrittäjä perehdyttää työntekijän.

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä kotisivuilla www.familo.fi

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Minna Laine, 050 5749256, minna(at)familo.fi

9 YHTEENVETO 

KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys

LAPPEENRANTA 12.9.2023

Minna Laine

Allekirjoitus