Rekisteriseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä: Familo - Minna. Y=1857131-1
2. Rekisterin vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava: Minna Laine, puh. 050 5749256 / sp. minna.familo@gmail.com

3. Rekisterin nimi: Familo - Minna kotisivujen yhteydenottokaavakkeen- ja asiakassuhderekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - henkilön vapaaehtoinen suostumus.
Henkilötietojen käytetään rekisterinpitäjän ja henkilön välisen asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen, laskuttamiseen, sekä sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien, kuin myös lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö: Kotisivujen yhteydenottorekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero. Asiakassuhteen rekisterissä ovat lisäksi osoitetiedot, palvelusopimus ja palvelun/hoidon kannalta tarvittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia siihen oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan tietoturvaloukkauksesta välittömästi rekisterinpitäjälle. Ilmoitus on tehtävä osapuolten välisessä sopimuksessa tai sopimusliitteessä sovittujen määräaikojen sisällä (yl. 24 h), kuitenkin viimeistään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetysti ja ilman aiheetonta viivästystä.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit: Tietojen säilyttämisaika on sähköisten yhteystietojen osalta 2 vuotta asiakkuuden päättymisestä, ja sähköisten potilastietojen osalta ikuinen ja manuaalisten potilastietojen osalta 10 vuotta.

Päivitetty 2.12.2022 / ML